Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na KV

 

1.   Tieto všeobecné podmienky platia pre vnútroštátne a medzinárodné preteky, pokiaľ ich podmienky nestanovujú inak. Vnútroštátnych pretekov sa zúčastňujú stanice OM a OK podľa vzájomnej dohody.

 

2.   Preteky sa začínajú a končia podľa časového údaju rozhlasu, resp. TV, čas v denníkoch sa udáva v UTC. Vo všetkých pretekoch platia ustanovenia povoľovacích podmienok.

 

3.   Kmitočtové rozmedzie je podľa odporúčania IARU.

 

4.   Denníky z pretekov sa posielajú na adresu vyhodnocovateľa, u domácich pretekov do 14 dní, u medzinárodných spravidla do 30 dní po ukončení preteku.

 

5.   Denníky musia obsahovať: dátum, čas v UTC, značku protistanice, odoslaný a prijatý kód, body za spojenia a násobiče. Každý list je ukončený sumárom bodov a násobičov. Prvá strana je sumarizačný list s uvedením kategórie, vlastnej značky, kompletnej adresy, názvu preteku, s vypočítaným výsledkom za jednotlivé pásma, celkovým výsledkom, čestným prehlásením, dátumom a podpisom. Každé pásmo sa píše na samostatný list.

 

6.   Nie je dovolené pracovať pod jednou volacou značkou s viac ako jedným signálom súčasne. Prechod z pásma na pásmo je možný po desiatich minútach práce na jednom pásme.

 

7.   Bodovanie je podľa propozícií pretekov, hodnotí sa iba úplné spojenie (správna volacia značka a úplný kód). Duplicitné spojenia musia byť zreteľne vyznačené. Ak stanica nadviaže v pretekoch menej ako tri spojenia, tieto sa nehodnotia a spojenie sa škrtá aj u protistanice.

 

8.   Poslucháči zapisujú do denníka značky obidvoch korešpondujúcich staníc a aspoň jeden report.

 

9.   Čestné prehlásenie pre vysielačov: "Prehlasujem, že som dodržal podmienky pretekov a povoľovacie podmienky, a že všetky údaje v denníku sú pravdivé."

      Čestné prehlásenie pre poslucháčov: "Prehlasujem, že som dodržal podmienky pretekov a nevyužil pomoc inej osoby."

      Pri medzinárodných pretekoch sa čestné prehlásenie píše v angličtine: "I hereby certify to my honour, that in this contest I have operated my transmitter within the limitation of my licence and observed fully the rules and regulations of the contest."