OM Activity Contest

 

Preteky organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Spojenia sa nadväzujú len s OM a OK stanicami.

Termín:               Vždy druhá sobota v mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB.

Frekvencie:         3520 – 3560 kHz

                           3700 – 3770 kHz

Kategórie:          1. QRO CW+SSB

                           2. QRO CW

                           3. QRO SSB

                           4. QRP CW+SSB

                           5. QRP CW

                           6. QRP SSB

                           V kategórii QRO je max. výkon 100 W, v kategórii QRP je max. výkon 5 W.

Súťažný kód:     RS(T) + poradové číslo QSO od 001. Spojenia sa číslujú bez ohľadu na etapy.

Bodovanie:         1 QSO = 1 bod

                           Za spojenie s tou istou stanicou na oboch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže za CW a SSB QSO s tou istou stanicou sú 3 body.

Násobiče:            rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za preteky plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou. Maximálny počet násobičov je 26.

Výsledok:           súčet bodov x súčet násobičov

Hlásenia:            Z každých pretekov sa zasiela hlásenie najneskôr prvý piatok po pretekoch, a to buď v elektronickej forme (txt súbor) na e-mailovú adresu omactivity@gmail.com, alebo na paketovú adresu: OM6MW@OM0PBC. Hlásenia na korešpodenčných lístkoch sa posielajú na adresu: Mojmír Jagoš, OM6MW, Gaštanová 18, 01007 Žilina.

                           Od apríla je možné posielať hlásenie aj cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk.

                           Hlásenie musí obsahovať:

      volaciu značku

      mesiac a rok

      kategóriu

      počet QSO CW, počet QSO SSB

      počet bodov CW, počet bodov SSB

      počet prídavných bodov

      počet násobičov

      chýbajúce násobiče

      výsledok

      čestné vyhlásenie: Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné a povoľovacie podmienky. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

      vlastnoručný podpis operátora, pri zasielaní e-mailom alebo paketom len meno a volaciu značku operátora

Vyhodnotenie:   Každé preteky budú vyhodnotené osobitne. Výsledková listina bude zverejnená na stránke kv.szr.sk. Zúčastnené stanice môžu dostať výsledkovú listinu po zaslaní SASE.

Celoročné

vyhodnotenie:    Celoročné vyhodnotenie bude za cyklus pretekov od novembra do októbra nasledujúceho roku, pričom do hodnotenia sa započíta deväť najlepších mesačných výsledkov.

Diskvalifikácia:    Stanica nebude hodnotená v jednotlivých pretekoch, ak poruší súťažné alebo povoľovacie podmienky, ak zašle svoje hlásenie neúplné alebo po termíne. Rozhoduje dátum odoslania hlásenia, dátum na poštovej pečiatke, alebo zápisu do BBS.

Poznámka:          Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si z určitých pretekov kópiu staničného denníka. Ak stanica nezašle kópiu do 7 dní po vyžiadaní, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.